Hyrwyddo Ffitrwydd a Lles

Yn ogystal â sicrhau trawsdoriad o wersi Addysg Gorfforol o safon ar draws yr ysgol, ‘rydym yn awyddus i ddatblygu iechyd a ffitrwydd holl ddisgyblion yr ysgol trwy eu hannog i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn ystod amser egwyl, fel sialensau sgipio, clwb Dal i Fynd, chwarae gemau gwahanol neu beldroed.

Clwb Campau’r Ddraig

Mae Clwb Campau’r Ddraig yn hynod o boblogaidd ar gyfer disgyblion blwyddyn 3,4,5 a 6 o dan arweiniad Mr David Johnson, sydd hefyd yn Lywodraethwr a chyfrioldeb dros addysg gorfforol. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r rhieni sydd yn ei gynorthwyo yn wythnosol. Darperir cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn trawsdoriad o weithgareddau megis gymnasteg, pel rwyd, rygbi, pel-droed, rhedeg y trac, ffitrwydd a hoci i enwi rhai – gan hyrwyddo ffitrwydd a lles y disgyblion.

Gwersi Coginio

Darperir gweithgareddau coginio fel rhan o waith thema’r dosbarth. Mae’r Babanod yn blasu bwyd ac yn mwynhau gweithgareddau coginio yn aml. Caiff y disgyblion gyfle i
ddysgu mwy am fwydydd iach a diet cytbwys fel rhan o unedau ar Wyddoniaeth, a cheir nifer o weithgareddau coginio fel rhan o waith ar dechnoleg bwyd.

Gardd Ysgol

Diolch i ymdrechion rhieni, staff a phlant yr ysgol ac yn arbennig i Mrs Anna Williams a Mrs Anna Budesha, mae gardd lysiau a gardd wyllt wedi ei sefydlu yn yr ysgol. Derbyniwyd grant Menter a Busnes ar gyfer sefydlu Cwmni ‘Llysiau Llyfni’ gan lunio gwlau pwrpasol i dyfu llysiau i’w gwerthu yn lleol. Datblygwyd hyn ymhellach gan inni blannu coed i greu llwynni a thy helyg. Mae’r ardd yn darparu cyfle arbennig i’r plant i dyfu cynnyrch i’w gwerthu fel rhan o ymgyrchoedd Mentergarwch yr ysgol. Mae hefyd yn cefnogi dysgu yn yr awyr agored.

Bu i nifer o rieni ein helpu i greu gwlau llysiau wedi eu codi. Bellach mae’r llysiau y byddwn yn eu tyfu’n yr ardd lysiau yn cael eu gwerthu i rieni’r ysgol fel rhan o brosiect ‘Mentergarwch.’

Mentergarwch

Mae dyddiau Mentergarwch yn rhan o galendr digwyddiadau’r ysgol ers peth amser er mwyn creu ymwybyddiaeth o byd gwaith ac o ba fusnesau sy’n bodoli yn lleol. Yn y gorffernnol bu i Gyrfa Cymru drefnu i gwmniau penodol ymweld. Droeon eraill trefnir i fusnesau lleol i ymweld a phob dosbarth er mwyn hyrwyddo agweddau o fyd gwaith.

Trefnir gweithgareddau i greu cynnyrch i’w werthu yn y ffair haf neu ffair grefftau. Drwy wneud hyn caiff y plant gyfleoedd i ddewis gweithgareddau sy’n rhoi cyfle iddynt ddatblygu mewn hunan-hyder, ac i fentro a meddwl yn arloesol e.e. creu cardiau Nadolig, magnedau oergell, pwdin Nadolig, addurn bwrdd a phlanhigion. Yn ogystal a hyn, gwerthir unrhyw gynnyrch a dyfir yn yr ardd fel rhan o fenter Llysiau Llyfni. Mae blaengareddau fel hyn yn datblygu sgiliau rheoli arian y disgyblion ac o ystyried costau, gwariant ac elw.

Ysgol Eco / Ysgol Werdd

Rydym wedi derbyn gwobr Aur Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Mon a gwobr Arian Eco Ysgol. Rydym yn gweithio tuag at y faner werdd Ysgol Eco ar hyn o bryd. Drwy ein grwp ‘Ysgol Werdd’ byddwn yn hyrwyddo bod yn wyrdd mewn amrwyiaeth o ffyrdd. Mae posteri ailgylchu’r plant wedi eu lledaenu ar hyd yr ysgol.

Ailgylchu

Rydym yn ailgylchu papur yn y bocsys glas, bwyd yn y biniau brown, cardfwrdd yn y biniau brown eraill, ac mae gennym fin ailgylchu dillad ar gyfer Antur Waunfawr. Mae anti Nerys, y gogyddes a staff yr ysgol yn ailgylchu unrhyw wastraff bwyd. Rydym wedi ailgylchu cetrys inc a ffonau symudol yn y gorffennol.

Teithio’n ddiogel gyda Kerbcraft

Bydd disgyblion y dosbarth Babanod yn dysgu am ddiogelwch y ffordd fawr drwy’r cynllun Kerbcraft. Bydd plant hynaf yr ysgol yn derbyn gwersi beicio.

Ymwelwyr

Bydd llawer o ymwelwyr yn ymweld â’r ysgol i drafod materion sy’n ymwneud â’r amgylchedd. Bydd Gwenllian o wasanaeth Ailgylchu Gwynedd yn dod atom yn aml i drafod ailgylchu a byddwn yn ymweld â Chanolfan Caergylchu fel rhan o waith y dosbarth. Bydd Gwenllian yn dod i ffeiriau’r ysgol ar adegau er mwyn atgoffa rhieni a chymdogion yr ysgol o bwysigrwydd ailgylchu. Bydd swyddog bioamrywiaeth hefyd yn cefnogi gwaith yr ysgol.

Clybiau Cwricwlaidd

Drwy gydol y flwyddyn, cynhelir clybiau amrywiol ar gyfer disgyblion yr ysgol.

  • Campau’r Ddraig – bob nos Fawrth drwy’r flwyddyn (gymnasteg, pel-droed, pel-rwyd, hoci, ffitrwydd, athletau gyda’r pwyslais yn newid yn dibynnu ar y tymor).
  • Cyfrifiaduron afal / PCs : meddalwedd / caledwedd amrywiol: bob nos Fercher yn ystod y flwyddyn.
  • Clybiau Celf a Chanu yn y gwanwyn fel arfer.
  • Clwb Garddio: Haf (adeg plannu).