29-07-2015 - Ysgol Band Werdd

Rydym yn hynod falch o ddweud fod Ysgol Brynaerau yn un o ddeg o ysgolion Gwynedd sydd wedi'u gosod yn y band gwyrdd. Dymunwn ddiolch i'r holl staff am eu hymroddiad, i'r Corff Llywodraethol ar rhieni am eu cefnogaeth - ac i’r plant am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd yn yr ysgol.

 21-02-2015 - Cadw Cymru'n Daclus

Gan mai 'Yr Ardal Leol' yw thema dosbarth blynyddoedd 2 a 3 y tymor yma, aethom am daith o amgylch y pentref gan gasglu sbwriel gyda chymorth y warden Lee Oliver fel rhan o gynllun 'Cadw Cymru'n daclus' . Da iawn chi blant!

 07-09-2014 - Croeso'n ôl

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Clwb Brecwast newydd sbon yn dechrau yn Ysgol Brynaerau y tymor yma!

 26-05-2014 - Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd

Dymuniadau gorau i'r Parti Llefaru Blwyddyn 6 ac iau a'r Parti Cerdd Dant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Dydd Mercher! Pob lwc Adran Beuno!!! Miss Williams

 14-05-2014 - Gweminar gyda Keith Towler

Cafodd Llysgenhadon gwych Ysgol Brynaerau y cyfle i gynnal gweminar i ddisgyblion ysgolion Gwynedd i hyrwyddo gwaith caled y Cyngor Ysgol, Llysgenhadon a'r Llysgenhadon Chwaraeon. Llwyddodd y disgyblion i feddwl am gwestiynnau heriol iawn i holi Mr Towler!

 10-04-2014 - Eisteddfod yr Urdd

Cafwyd nifer fawr o lwyddiannau ar lwyfan Eisteddfod yr  Urdd, yn Cylch Dyffryn Nantlle yn ddiweddar. Da iawn pawb am gystadlu! Pob lwc i’r Parti Cerdd Dant, Grwp Llefaru,Ymgom, Parti Unsain Bl.6 ac Iau a’r holl unigonion syn cystadlu’n unigol. Gan Glesni a Hawys (Ar ran y Cyngor Ysgol) Bl5 a 6

 05-03-2014 - Cwis Llyfrau

Cystadlodd 5 tim Trafod Llyfrau o flwyddyn 3 i flwyddyn 6 mewn cystadleuaeth Cwis Llyfrau y Tymor yma. Rhoddi'r ganmoliaeth uchel i'r disgyblion am eu hymroddiad a'u diddordeb arbennig mewn darllen a thrafod nofelau! Rydym yn edrych ymlaen i gystadlu eto y flwyddyn nesaf. Gan Nanw ac Enlli (Ar ran y Cyngor Ysgol) Bl 6

 04-03-2014 - Eisteddfod Ysgol

Cynhelir Eisteddfod mewnol yn yr ysgol i ddathlu dydd Gwyl Dewi am y tro cyntaf eleni. Hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion sydd wedi cystadlu! Gan Hawys a Glesni (Ar ran y Cyngor Ysgol) Bl 5 a 6

 25-02-2014 - Masnach Deg

Gwerthwyd ysgytlaeth blasus wedi ei wneud o ffrwythau gan yn Pwyllgor Masnach Deg fel rhan o ymgyrchoedd byd-eang yr ysgol . Gan Enlli a Nanw (Ar ran y Cyngor Ysgol) Bl 6

 10-01-2014 - Aneirin Karadog

Cafodd disgyblion yr adran iau y fraint o weithio hefo Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru yn ddiweddar - a bellach maent wrth eu boddau yn rapio! Enlli (Ar ran y Cyngor Ysgol) Bl 6