Ysgol Iach

Rydym yn hyrwyddo iechyd a lles ar draws yr ysgol. Rydym yn falch o fod yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd ac yn ymdrechu yn ddyddiol i hyrwyddo iechyd a lles holl ddisgyblion a staff yr ysgol. Llwyddwyd i gyflawni Cam 1, 2 a 3 o’r Cynllun ac rydym yn y broses o gasglu tystiolaeth ar gyfer cam 4 ar hyn o bryd.

Bwyta Ffrwythau/Siop Ffrwythau Ysgol Brynaerau

Dim ond ffrwythau a ganiateir i blant ei fwyta yn ystod yr egwyl. Mae croeso i bob disgybl ddod â ffrwyth o gartref neu mae ffrwythau’n cael eu gwerthu yn siop yr ysgol o dan arweiniad y plant hynaf ar gogyddes. Rydym yn gwethu ffrwythau a llysiau i’r gymuned fel rhan o gynllun Her Iechyd Cymru.

Yfed Dwr

Darperir potel o ddwr ar gyfer pob disgybl yn yr ysgol. Mae’r ymgyrch yfed dwr o’r ffynnon ddwr wedi hen sefydlu yn yr ysgol ac mae’r disgyblion yn hoff iawn o ddwr.

Criw Clen

‘Mae nifer o ddisgyblion hynaf yr ysgol yn rhan o’r Criw Clen yn ystod amser egwyl. Maent yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif gan ofalu fod pawb yn hapus ar yr iard. Maent hefyd yn arwain gweithgareddau chwarae. Mae mainc wedi ei gosod ar yr iard fel man i’r disgyblion fynd am gymorth y ‘CRIW CLEN’. Mae nifer o oedolion ar yr iard hefyd yn ystod amser egwyl yn cadw golwg dros y plant yn gyson ac yn hyrwyddo gemau buarth.

Llais y plant

Rydym yn rhan o gynllun Llysgenhadon Comisiwn Plant Cymru ac mae dau Lysgennad yn gyfrifol am sicrhau fod plant yr ysgol yn ymwybodol o’u hawliau a chynnig gwelliannau i amgylchedd neu weithgareddau’r ysgol. Maent yn gyfrifol am fonitro gwaith y Criw Clen ar yr iard a byddent yn adrodd yn ol ar unrhyw ddatblygiadau i’r Corff Llywodraethol. Mae Cyngor Ysgol gweithgar
yn yr ysgol sydd yn dilyn rhaglen o weithgareddau ar draws y flwyddyn. Gall y disgyblion fynegi barn a rhannu syniadau am faterion yn ymwneud â bywyd yr ysgol drwy adael nodyn yn y Blwch Syniadau.

Maent yn trefnu gweithgareddau, ymgyrchoedd casglu arian, yn
hyrwyddo ysgol iach, ac yn llunio holiaduron er mwyn cael barn plant neu’r rhieni. O ganlyniad, mae plant yr ysgol yn rhan o gynllunio gwelliannau a gwneud penderfyniadau i ddatblygu’r ysgol ymhellach.

Cynllun Carbon Isel/ Sbarc a Fflic

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i gynllun arbed ynni Cyngor Gwynedd, gyda’r pwyllgor ‘OWL’ yn monitro y defnydd o drydan a dŵr yn wythnosol.