Pennaeth Mrs Glenda Evans
Pennaeth Cynorthwyol Miss Sara Naomi Williams / Athrawes Bl 3 a 4
Athrawon Mrs Manon Rhys Athrawes Meithrin, Derbyn, Bl 1, Bl 2
Miss Melina Williams Athrawes Bl 5 a 6
Cymorthyddion dysgu Miss Anwen Williams Cymorthydd Cyfnod Sylfaen
Cymorthyddion ADY Miss Stephanie Jones / Miss Llinos Hughes Cymorthydd ADY
Cogyddes Mrs Nerys Jones
Clerc Cinio Mrs Gwenllian Williams
Goruchwylwyr Amser Cinio Mrs Paula Parry / Miss Anwen Williams
Clwb Brecwast Mrs Nerys Jones / Mrs Paula Parry / Marian
Gofalwraig/Glanhau Mrs Elin Williams
Ysgrifenyddes Mrs Gwenllian Williams
Recordyddion Mrs Glenda Evans / Mrs Manon Rhys

Llywodraethwyr 2015-16

Cadeirydd Mrs Mari Jones (Cyf-ethol) Amddiffyn Plant
Clerc Miss Llinos Hughes (yn annibynnol o’r Corff)
Staff yr Ysgol Mrs Glenda Evans
Mrs Manon Rhys
Staff Ategol yr Ysgol Miss Stephanie Jones
Rhieni Mr David Johnson
Mrs Sian Llewelyn Evans
Mrs Elin Hildige
Cyngor Sir Mr Owain Williams
Mrs Helena Jones
Cyfetholedig Mrs Mari P Jones
Mrs Gwenda Morus
Cyngor Cymuned Mr John Parrington Jones