Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Siarter Iaith Gymraeg

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg  yn 2011, mae llawer o weithgareddau  gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol. Nod y Cyngor Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol y plant o’r Gymraeg. Yr ydym yn anelu i gael y disgyblion i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn i bob aelod o gymuned yr ysgol gyfranogi – y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

Dyma rai targedau parhaus cyngor y Siarter iaith

Yr ydym yn cynnal gweithgareddau cyson er mwyn hybu:

  • Siarad Cymraeg yn y cyntedd ac yn y neuadd ginio, creu posteri i hybu defnydd o’r Gymraeg.
  • Siarad Cymraeg ar y buarth, chwarae gemau buarth traddodiadol a Chymreig, a bydd defnydd o’r dreigiau yn hybu hyn ar y buarth
  • Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. appiau, y We, tecstio)
  • Siarad Cymraeg gartref
  • Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn yr ysgol . e.e trac yr wythnos, grwpiau Cymraeg yn cynnal gweithdai gyda’r disgyblion.
  • Gwylio rhaglenni Cymraeg ar S4C / dros y We.
  • Siarad Cymraeg y tu allan i’r ysgol (yn y siopau, parc, canolfan hamdden.
  • Hyrwyddo defnyddio iaith raenus gyda Seren a Sbarc yn y cyfnod Sylfaen.
  • Codi ymwybyddiaeth y disgyblion o eirfa, idiomau a dywediadau lleol i’w defnyddio o ddydd i ddydd. Posteri a byrddau arddangos o gwmpas yr ysgol a’r buarth.