Covid 19:  Gwybodaeth yr ysgol ynglyn a Covid-19 Mwy o wybodaeth

Ysgol Eco

Mae Eco-Sgolion yn ymgyrch fyd-eang sy’n ymgysylltu â 19.5miliwn o blant ar draws 68 o wledydd.

Prif weledigaeth yr ymgyrch yw ysbrydoli a grymuso pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned ehangach, tra’n datblygu eu sgiliau allweddol, yn cynnwys rhifedd a llythrennedd, a chwmpasu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Mae’r criw Ysgol Eco wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu gardd yr ysgol. Llwyddwyd i dderbyn arian grant ‘Bags for life’ gan Tesco a chynhaliwyd gystadleuaeth i enwi ein gardd newydd sbon – ‘Yr Ardderchog’.

Roeddem yn lwcus iawn o dderbyn cymorth gan griw Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi, rhieni brwdfrydig a chyfeillion o’r pentref i ddatblygu’r ardd a chreu ardal arbennig i holl ddisgyblion yr ysgol fwynhau.

Rydym yn ddiolchgar iawn o gymorth rhieni a chyfeillion sy’n parhau i ofalu am yr ardd a’r planhigion.